راهنمای برند سازی - فارسی

در این بخش می ‌توانید از لوگوها و کدهای لازم برای برای شخصی سازی درگاه پرداخت استفاده نمایید.

نمونه لوگو ها

Jeeb Secondary Logo
تمام رنگ

لوگوی جیب بصورت تمام رنگ. این نسخه برای زمینه سفید یا رنگ روشن مناسب می باشد.


Jeeb Secondary Logo
رنگ معکوس

اگر نیاز به نمایش لوگوی جیب بر روی زمینه تیره دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.

لوگوی های سایز کوچک

Jeeb
لوگوی ساده معکوس جیب

اگر نیاز به نمایش لوگوی جیب با سایز کوچک بر روی زمینه تیره دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Cryptocurrencies
ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده

لیست ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده توسط جیب با این کد و لوگوها نمایش داده شده است.


Bitcoin
لوگوی ارز دیجیتال بیت کوین

برای نشان دادن لوگوی بیت کوین در بخش پرداخت وب سایت از این لوگو و کد استفاده نمایید.


Litecoin
لوگوی ارز دیجیتال لایت کوین

برای نشان دادن لوگوی لایت کوین در بخش پرداخت وب سایت از این لوگو و کد استفاده نمایید.

لوگو پرداخت با جیب

Pay with Jeeb
تمام رنگ معکوس

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب بر روی زمینه تیره دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.

راهنمای برند سازی - انگلیسی

در این بخش می ‌توانید از لوگوها و کدهای لازم برای برای شخصی سازی درگاه پرداخت استفاده نمایید.

نمونه لوگو ها

Jeeb Secondary Logo
تمام رنگ

لوگوی جیب بصورت تمام رنگ. این نسخه برای زمینه سفید یا رنگ روشن مناسب می باشد.


Jeeb Secondary Logo
رنگ معکوس

اگر نیاز به نمایش لوگوی جیب بر روی زمینه تیره دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.

لوگوی های سایز کوچک

Jeeb
لوگوی ساده معکوس جیب

اگر نیاز به نمایش لوگوی جیب با سایز کوچک بر روی زمینه تیره دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Cryptocurrencies
ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده

لیست ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده توسط جیب با این کد و لوگوها نمایش داده شده است.


Bitcoin
لوگوی ارز دیجیتال بیت کوین

برای نشان دادن لوگوی بیت کوین در بخش پرداخت وب سایت از این لوگو و کد استفاده نمایید.


Litecoin
لوگوی ارز دیجیتال لایت کوین

برای نشان دادن لوگوی لایت کوین در بخش پرداخت وب سایت از این لوگو و کد استفاده نمایید.

لوگو پرداخت با جیب

Pay with Jeeb
تمام رنگ معکوس

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب بر روی زمینه تیره دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.


Pay with Jeeb
لوگو پرداخت با جیب با زیرنویس ارزهای دیجیتال

اگر نیاز به نمایش لوگوی پرداخت با جیب به همراه زیرنویس ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده دارید، این نسخه می تواند بهترین انتخاب باشد.